REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

§1
Dokonanie rezerwacji przez osobę zamawiającą pobyt jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
§2
Rezerwację wstępną można złożyć: osobiście, telefonicznie, pisemnie – pocztą lub drogą elektroniczną (e‑mail). Przyjęcie wstępnej rezerwacji może być poświadczone e-mailem od Ośrodka Rehabilitacyjno‑Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.
§3
Dane osobowe niezbędne do założenia rezerwacji to Imię i Nazwisko i kontaktowy numer telefonu. Odmowa podania powyższych danych skutkuje odmową przyjęcia rezerwacji. Podanie adresu e-mail umożliwi przesłanie poświadczenia wstępnej rezerwacji.
§4
Administratorem danych osobowych w Ośrodku jest Związek Rzemiosła Polskiego. Polityka Bezpieczeństwa Związku Rzemiosła Polskiego jest dostępna na stronie internetowej www.zrp.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w Recepcji Ośrodka.
§5
Wstępną rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po opłaceniu zadatku w wysokości 20% wstępnie obliczonej należności za pobyt w ramach usługi hotelowej oraz 200 zł od osoby w przypadku turnusów rehabilitacyjnych, w terminie 14 dni od złożenia wstępnej rezerwacji na konto nr 79 1140 1010 0000 4859 7700 2001 lub bezpośrednio w kasie Recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik”. Kod SWIFT/BIC do przelewów z kont zagranicznych: BREXPLPWMBK. Numer IBAN – PL79 1140 1010 0000 4859 7700 2001.
§6
Brak wpłaty zadatku w terminie podanym w §5 niniejszego regulaminu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.
§7
W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:
• przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,
• przy zgłoszeniu rezygnacji między 14 a 29 dniem przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w wysokości 50% na wskazane konto,
• przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 14 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – nie jest zwracany.

Rezygnacja może być zgłoszona telefonicznie jednakże musi być również złożona pisemnie do procedowania ewentualnego zwrotu.
§8
Uregulowania całości należności za pobyt, zgodnie ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy dokonać z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu w kasie Recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” (gotówką lub kartą) bądź przelewem na konto.
§9
W przypadku skrócenia, rezygnacji lub innych czynności wpływających na zmianę warunków potwierdzonej rezerwacji, w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata, zgodna ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie podlega częściowemu zwrotowi.
§10
Niestawienie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Rzemieślnik” do godziny 6:00 rano dnia następnego po uzgodnionym w rezerwacji dniu wjazdu i bez powiadomienia recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i przepadkiem zadatku na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.
§11
W dniu przyjazdu należy w Recepcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” dokonać opłaty miejscowej tzw. Klimatycznej, pobieranej w imieniu Gminy Dziwnów
§12
Ceny poszczególnych usług świadczonych przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” regulują cenniki opublikowane na stronie https://rzemieslnik-miedzywodzie.pl – dostępne również w Recepcji.
§13
Rabaty z różnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.
§14
Oferta pakietów pobytowych oraz turnusów rehabilitacyjnych stanowi jednolitą całość. Rezygnacja z którejkolwiek składowej pakietu nie wpływa na obniżenie ceny.
§15
Regulamin obowiązuje dla rezerwacji na 2020 rok, i dalszych, do odwołania.

***

Regulamin niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów

§1

 1. Niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów (zwane dalej miejscami postojowymi) położone są na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Rzemieślnik w Międzywodziu (dalej również jako: ORW Rzemieślnik).
 2. Miejsca postojowe przeznaczone są dla samochodów osobowych.
 3. Miejscami postojowymi zarządza ORW Rzemieślnik.

§2

 1. Wjazd na teren miejsc postojowych jest możliwy jest po uzgodnieniu z Recepcją ORW Rzemieślnik i wniesieniu opłaty postojowej.
 2. Wjazd na miejsca postojowe oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązanie do jego przestrzegania przez każdego użytkownika miejsc postojowych.

§3

 1. Opłata za miejsce postojowe wynosi:
  1. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za postój, bez limitu godzin, za 1 dobę.
  2. 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za postój, bez limitu godzin, za 1 dobę, dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych (50% rabatu)
  3. nie pobiera się opłaty postojowej od posiadacza karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych
 2. Opłata za miejsce postojowe pobierana jest przed wjazdem pojazdu na miejsce postojowe, poprzez jej uiszczenie (gotówką lub kartą płatniczą) w recepcji w holu głównym ORW Rzemieślnik.
 3. W ramach opłaty za miejsce postojowe pojazd może zajmować jedno miejsce postojowe.
 4. Miejsca postojowe są dostępne we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
 5. Pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym (postój) nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu, zostawiając go na miejscu postojowym, najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany, bramyi barierki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.
 6. ORW Rzemieślnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.

§4

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na miejsca postojowe pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren miejsc postojowych.
 2. Miejsca postojowe są strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 3. Użytkownik miejsc postojowych zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów osób zatrudnionych ORW Rzemieślnik.
 4. Miejsca postojowe są monitorowane w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie ORW Rzemieślnik, w tym weryfikacji przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników miejsc postojowych oraz wnoszenia za nie opłat .

§5

 1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do postoju pojazdu.
 2. Zabrania się wjazdu na teren miejsc postojowych pojazdami, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1 powyżej.

§6

 1. Na terenie miejsc postojowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych i wyjazdowych z nich zabronione jest zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje, parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z miejsc postojowych innym użytkownikom,
  2. poruszanie się pojazdem po terenie miejsc postojowych w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
 2. Użytkownicy miejsc postojowych zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. zachowania czystości,
  2. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
  3. podporządkowania się poleceniom pracowników ORW
  4. uszanowania godności i własności innych użytkowników miejsc postojowych.

§7

 1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia w tym na naruszenie przepisów p. poż, posiadacz pojazdu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez ORW Rzemieślnik miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko posiadacza pojazdu.
 2. Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować może naliczenie opłaty za korzystanie z miejsc postojowych w podwójnej wysokości.

§8

Użytkownik miejsca postojowego odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone ORW Rzemieślnik lub osobom trzecim na terenie miejsc postojowych lub wokół miejsc postojowych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§9

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Recepcji ORW Rzemieślnik.

§10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 czerwca 2020 r.